Sara Mangsbo, lektor inom antikroppsläkemedel och docent inom immunologi är disputerad inom klinisk immunologi och har forskat kring cancer och immunförsvaret i över 15 år. Sara är expert inom peptid och antikroppsläkemedel och har framgångsrikt applicerat sin forskning till tillämpbara områden. Hon startade sitt första företag 2014, Immuneed, som idag tillhandahåller en global service till små och stora läkemedelsbolag där Immuneed analyserar immunotoxicitet av nya läkemedelskandidater innan de går in i kliniken första gången. 
Dagens föredragshållare Sara Mangsbo visar sig vara en mycket drivande entreprenör och forskare
med positiv framtoning och intressant bakgrund. Hon inleder med att glädjande berätta vi idag har
fått en svensk Nobelpristagare, nämligen Svante Pääbo som tilldelats Nobelpris i medicin.
Sara är lektor inom antikroppsläkemedel och docent inom immunologi. Sara har varit aktiv forskare
kring cancer och immunologi i drygt 15 år. Sara har många järn i elden och har bl.a. sedan 2014 startat
3 företag som idag bl.a tillhandahåller global service till små och stora läkemedelsbolag.
Det finns många vägar/metoder för att komma tillrätta med och bota cancer, t ex kirurgi,
strålbehandling, precisionsmedicin, immunterapi och precisionsterapi, det Sara har riktat in sig på är
att tillsammans med andra forskare hitta vaccin och immunologisk behandling av cancer. Istället för
cellgifter förstärka kroppens eget immunförsvar för att bekämpa sjukdomen.
Det vi vill åstadkomma när vi behandlar cancer är flera saker:
1. Vi vill hitta cancern tidigt 
2. Vi vill selektivt målsöka och döda cancercellerna
3. Vi vill hitta alla cancerceller med behandlingen
4. Vi vill undvika resistansutveckling mot terapin
5. Vi vill inte skada frisk vävnad
6. Vi vill ha ett skydd mot återfall
Det finns begränsningar i dagens immunterapi (kontrollpunkthämmare) dvs att adressen saknas till
tumören eller att leveransen är helt beroende på tumörens finstilta text. Man kan målsöka olika
proteiner och därmed aktivera T-celler på olika sätt. Cancervaccin ger en möjlighet till att förenkla
"brevväxlingen" och skapa terapi eller profylax. Sara beskrev sedan hur man kan leverera peptider till
patienten och det kan förändra något i vårt immunförsvar. Formuleringen av peptiden och en tillsats
av ett ämne som förstärker immunaktiveringen krävs för att åstadkomma en förändring av
immunförsvaret. Detta kan leda till att en T-cell ser peptiden och vi kan stödja ytterligare med
terapier som bibehåller T-cellens aktivitet.
Det pågår idag studier där cancervaccin testas i kombination med kontrollpunktshämmare. Sara
diskuterad också när man skall sätta in vaccin för att bekämpa cancer. Slutsatsen var att det skall
man göra så tidigt som möjligt, såtillvida att det är etiskt och ekonomiskt hållbart.
Utmaningarna ligger i att bl.a. hitta val av målprotein och behandlingar som ökar förmågan hos T-
cellerna att infiltrera tumören. Sara avslutar med att förmedla till oss att möjligheterna är oändliga.