Stockholm Söder Rotaryklubb stiftades den 26 april 1949. Vår medlem Kristina Pollack har skrivit en krönika kring klubbens historia sett ur hennes ögon. Kristina har varit medlem sedan 1995. 
Stockholm Söder Rotaryklubb blev Stockholms tredje klubb, när den etablerades den 26 april 1949 på Restaurant Mosebacke, där 22 eldsjälar hade samlats i spetsen av borgarrådet Harry Sandberg. Den senare tillika klubbens förste President.
Kyrkoherden i Katarina församling, Harald Dahl, blev klubbens förste sekreterare, vilket kan förklara motivet på vår klubbs standar. Det var då komponerat av den välkände konstnären och formgivaren, Wilhelm Kåge, som var medlem i klubben vid den tidpunkten. Wilhelm Kåges dotter kom senare under tidigt 2000-tal likaså bli medlem i Stockholm Söder Rotaryklubb. Den bild vi senare har på standaret är designat av konstnärinnan Madelen Pyk.  ( Bild på standaret)
Som klubbmästare valdes, Erik Sandahl, källarmästare på restaurant Mosebacke, där klubbmötena kom att hållas. Den 17 december samma år fylldes restauranten av rotarianer och inbjudna till en charterfest där tillika dåvarande Kronprinsen, sedermera Kung Gustav VI Adolf närvarade, som Rotarys högste beskyddare. Kronprinsen besökte klubben även året därpå. 

Allt sedan dess har klubben varit flitig med att uppmärksamma och fira sina jubileum. Det har varit storslagna middagar med underhållning och såväl inbjudna gäster som partners. Ej sällan har även medlemmar från klubbens internationella vän-klubbar bjudits in. Den mest minnesvärda och storslagna festen under de senaste 25 åren var nog klubbens 50 åriga  jubileumsbanketten den 24 april 1999, anordnad av dåvarande presidenten Lars-Åke Hammarkvist, en man i restaurangbranschen. Festen hölls högst upp i dåvarande Posthusets personalmatsal med utsikt över Stadshuset och Mälaren
Då restauranten på Mosebacke eldhärjades 1960 tvingades klubben att flytta till ”55:an” på Drottninggatan, där tillika restaurangchefen från Mosebacke huserade. Därefter har klubben haft diverse hemvister som bland annat Operakällaren, Nurnberghuset, som då ägdes av vår medlem Leif Rylander. De senaste 20 åren har klubben varit bortskämd med att ha sina lunchmöten hos den välkände etablerade krögaren Erik Lallerstedt på restaurant Gondolen vid Slussen. En kontakt som även där vår klubbmedlem Lars-Åke Hammarkvist låg bakom. På grund av ombyggnaden vid Slussen blev restaurant Gondolen 2020 tvungen att lämna sina lokaler då huset skulle renoveras. Vår klubb blev därmed ”hemlös” just under pandemin.
Erik Lallerstedt har uppmärksammats för sina insatser för oss med ett Hedersmedlemskap. Klubbens grundare Harry Sandberg hade tillika tidigare uppmärksammats för sina insatser med ett hedersmedlemskap liksom senare mecenaten Barbro Osher, för ett ekonomiskt bidrag till klubbens verksamhet. Barbro Osher var en gång gift med vår medlem Hans Sachs.
 
 

Projektet New Model 

Projektet New Model är en milstolpe i Stockholm Söder Rotaryklubbs historia, då klubbens stadgar skiljer sig markant från gängse rotary klubbars stadgar. Detta trots att stadgarna i klubben har setts över och omredigerats flera gånger sedan  dess, så bär de spår av New Model projektet. 

 New Model projektet var ett globalt projekt initierat av Rotary International. Syftet var att Rotary International ville få in ett globalt underlag för att kunna ”modernisera” Rotary, dvs anpassa Rotary till tidsandan.

Ett antal klubbar i varje land valdes ut att ingå i projektet. I Sverige var det tolv som valdes ut och Stockholm Söder Rotaryklubb blev en av dem. Som klubbens projektledare för detta valdes Kristina Pollack, år 2001 

Det blev ett projekt som kom att engagera samtliga deltagare i klubben. Projektet pågick under ett helt år och klubbens medlemmar delades in i sju olika arbetsgrupper med sju olika uppgifter att lösa. Detta engagerade medlemmarna som möttes hemma hos varandra i arbetsgrupper och diskuterade sin uppgift. De avlade sedan skriftliga rapporter och tillsammans kom man sedan fram till ”nya stadgar” som byggde på klubbmedlemmarnas gemensamma uppfattning. En synnerligen demokratisk process.

I stället för att till exempel ha begreppet ”Samhällstjänst ” kom medlemmarna fram till att verksamhet skulle styras och ledas av tre ”Kommittéer. Dessa var och är fortfarande:  Medlems och Informations kommittén, Programkommittén och Internationella Kommittén.

Medlemskap 

Medlemsantalet har givetvis varierat över decennierna Till en början hade enbart män tillträde till Rotary. Efter ett domstolsutslag i USA 1982 tilläts kvinnor i Rotary. I Sverige valdes den första kvinnan in i Rotary 1992. Stockholm Söder Rotaryklubb fick sin första kvinnliga medlem, Kristina Pollack,1995. Historien förtäljer att inträdet av en kvinna i klubben hade föregåtts av omfattande diskussioner där fler av de då manliga medlemmarna hotat att lämna klubben om kvinnor skulle få tillträde. Det var dåvarande Guvenören, Hans Hagman, flygvapenofficer och medlem i klubben som lät introducera klubbens första kvinna. Hon var arbetskamrat med Hans Hagman i Försvarsmaktens Högkvarter Hans Hagman blev därmed tillika den första kvinnliga medlemmens fadder. Inträdet hade föregåtts av en god utbildning om Rotary och dess syften. 

Det blev aldrig några problem att vara kvinna i klubben, utan välkomnandet blev varmt och hjärtligt. Klubbens herrar visade sig vara kultiverade gentlemen Åren efter den första kvinnans inträde kom ytterligare kvinnor in i klubben i rask följd, som Ulla-Liza Blom (fadder Gert Ljungkvist). Birgitta Sjöström Ewetz (Kristina Pollack). Siv Huber (Hans Sachs)  och Ingrid Florén. De fem ovan nämnda kvinnorna fick alla betydelsefulla poster i styrelsen. Fyra av de fem blev i rask följ Presidenter i början på 2000-talet och påverkade och styrde klubbens aktiviteter och utveckling i hög grad under ett stort antal år. Ulla-Liza Blom har genom sin erfaren från politik och föreningar varit någon att luta sig mot i diverse sakfrågor. Ingrid Florén har  varit ovärderlig som it-ansvarig i klubben under ett stort antal år. Siv Huber var en föredömlig klubbmästare. Mycket umgänge, trivsel och glada evenemang i anslutning till hårt arbete för klubbens räkning präglade klubben under denna tid. 

Kvinnor som medlemmar har därefter kommit och gått, men antalet har ständigt varit en mindre minoritet i klubben.

År 2007 sökte ett antal medlemmar från Stockholm-Globen RK upp vår klubb med förfrågan om vi ville ta emot dem som medlemmar. Deras egen klubb skulle läggas ner på grund av för få medlemmar. Vi välkomnade dem och vår egen klubb hade sedan under en längre tid ett medlemsantal på ca 60-70 medlemmar. Idag 2021 är vi 42 medlemmar.

Det bör nämnas att när man går in i rotary förblir man oftast där som medlem till man går ur tiden. Är klubben gammal blir även kärnan av medlemmarna äldre och äldre. Klubben har således inte lyckats rekrytera in nya medlemmar i takt med frånfället av gamla. 

 

Klubbens aktiviteter och projekt       

 Betraktar man de projekt som klubben engagerat sig i genom åren har de ofta varit på olika sätt knutna till ”närområdet Söder”.  Under -50 talet då ”Söderkravallerna” ägde rum på Medborgarplatsen samlade klubben in pengar tillsammans med andra rotaryklubbar för att kunna . skicka de värsta ”bråkmakarna” till Frankrike på kurs under ett års tid i.  Syftet var att försöka få bukt på de inblandades problem. Enligt uppgift lär det ha lyckats.                                                                                                      

Pengar samlades även in, för att möjliggöra att femton utlandsfödda- och tio svenska ungdomar fick vistas en tid på ett läger på Graninge kursgård tillsammans. Ett tidigt exempel på integration!

Sedan 50-talet har klubben anordnat utflykter med församlingens äldste, där klubbens medlemmar tagit ut de äldre på dagsturer i sina egna bilar.                                                                                                           

På 60-talet delade klubben ut ett antal stipendier till olika skolor som Södra Latin, Internationella Studenthemmet osv.                        

 Ersta har var central verksamhet som klubben stöttat genom många år på allehanda sätt. Under ett stort antal år har klubben stått för Kyndelsmässan i Ersta kapell då klubben hade präster som medlemmar. Bussutflykter på vårkanten med de äldre på Ersta liksom tee dans har klubben stått för under många år. Samverkan med Ersta knöts närmare 2004-2005, då Ersta VD, Torbjörn Larsson, blev medlem i klubben. Klubben stöttade även då och ett antal år framöver Erstas Alzheimer kaffe och deltog i bageriets aktiviteter liksom årligen delade ut stipendier till elever vid Erstas diakoniskola. Vår medlem Birgitta Ewetz-Sjöström var den som förtjänstfullt tog på sig uppgiften att från klubbens sida ha kontakterna med Ersta och organiserade vårt arbete.

Under senare år har klubben bidragit med pengar i några internationella projekt som exempelvis i Bristolklubbens vattenprojekt i Nepal. Klubben har även engagerat sig i ett skolprojekt i Gambia och ser nu möjligheter att kunna aktivt engagera sig i det gigantiska projektet angående Östersjön. Ett projekt som initierats av Rotaryklubbar i Tyskland och Finland.

 

Internationella ”Vänklubbar” och Ungdomsverksamhet 

Vår klubbs första ”vänklubb” etablerades redan 1952 med den svensktalande finska rotaryklubben i Kallio-Berghäll,  Helsingfors,  på deras initiativ. Kontakten vidmakthölls ett stort antal år och de deltog likaså i vår klubbs 25-års jubileum är 1974. Under senare år har kontakten mer eller mindre ebbat ur.

I ett tidigt skede i klubbens historia etablera likaså en kontakt med en rotaryklubb i Venedig genom vår medlem Gösta Sellings försorg . Venedigklubben hade då en uppskattad  medlem. sidenvävare till professionen, som talade svenska då han var gift med en svenska. Den kontakten dog senare ut i takt med de engagerade kontaktpersonerna.

Vår tredje vän-klubb blev Rotary Club de Bordeaux. Vår medlem Olle Lundström var initiativtagare till detta. Bordeaux klubben besökte vår klubb 1974, då de inbjudits till vårt 25-års jubileum som firades med en ståtlig galamiddag på Hotel Reisen. Kontakten har vidmakthållits genom åren och vår egen klubb har bjudits in ett antal gånger till dem under de senaste 20 åren. Evenemangen har varit överdådiga med även ”hembesök” inkluderande luncher på de stora närliggande vingårdarna, ägda av några av Bordeaux klubbens  medlemmar. 

I och med att de nya stadgarna enligt New Model  antogs,  fick de internationella kontakterna ett markant uppsving. Kristina Pollack utsågs efter något år som president, 2007,  att ta ansvaret för Internationella kommittén, som kom att bestå av 5-6 aktiva medlemmar. De verkade under närmare tio års tid.     

År 2002 var vår klubb inbjuden till  Bordeaux klubbens 75 års jubileum. Där mötte vi ett antal medlemmar från en rotaryklubb i Bristol, UK. Vi hade en oerhört trevlig samvaro som sedan kom att utvecklas till en stark vänskap mellan såväl enskilda medlemmar som till själva klubben. Mellan åren 2003 -20016 utbyttes ”visiter” hos varandra ett 10 tal gånger. Vanligtvis bodde vi i varandras hem under våra 2-3 dagars besök, vilket intensifierade vänskapen. Det gemensamma programmet vid besöken präglades av att förmedla vår egen historia, kultur och tradition, som exempelvis ett kräftkalas i Stockholms skärgården. 

Efter det att vår klubb  besökt en Rotaryklubb i St. Petersburg, blev vår klubb inbjuden till St Petersburg klubbens 20 årsjubileum något senare. Där möter vår representant, Hans Sachs , en medlem från en klubb i Liège. På den vägen blev det. Därefter utbytte vi ett antal vän klubbs besök hos varandra. Genom Liège klubben kom vi sedan i kontakt med deras vän- klubb i Alsace, vilket kom att innebära att de likaså besökt oss och vi dem ett antal gånger sedan dess. 

Under åren fram till 2016 ordnade Internationella kommittén ett stort antal besöksresor till Rotaryklubbar runt om i Europa. Syftet har till stor del varit att ge våra egna medlemmar möjlighet till en gemensam aktivitet, att eventuellt öppna nya internationella dörrar inom Rotary och framför allt ”kitta ihop våra egna medlemmar”. Att genomföra ett trevligt evenemang med ett kulturellt inslag och ett internationellt rotarybesök skulle ge ny förståelse och kunskap och därmed bygga broar som kan leda till Vänskap var den bakomliggande tanken bakom våra klubbresor. På våra internationella besök har givetvis partners /fruar och äkta män varit välkomna att deltaga. Vi gjorde nio stycken sådana resor fram till 2016, därefter har den Internationella kommittén varit mindre aktiv. 

1973 anordnade vår medlem numera bortgångne Holger Hanner, när han tog vid som President ett ”Study exchange”, som innebar att 5 ungdomar och en ledare fick möjlighet att besöka Australien under två månader. Rotary etablerade även ett ungdomsutbyte med USA under 1970–talet. Vår framlidne medlem Lennart Pålryd, (rektor), var under ett antal år ansvarig för ungdomsverksamheten i klubben, men de senaste ca tio åren har Göran Wendin tillsammans med Agneta Hagelberg varit ansvarig för kontakterna med vår utbytesstudenter i klubben. Antalet studenter har varit ca två stycken per år.   

Klubbens traditionella aktiviteter

Årsmöten

Under ett stort antal år under 2000-talet ägde årsmötena rum hos en av våra medlemmar, nu framlidne Gert Ljungkvist. I hans bostadsrätts gemensamhetslokal tillagade Gert ärtsoppa med fläsk som sedan serverades med punsch efter att den formella delen av årsmötet klarats av. Därefter följde auktion på de varor som blev över och pengarna tilldelades klubben. Det var ett gemytligt evenemang i höstmörkret som var mycket uppskattat och som de flesta medlemmar framöver skulle önska att det skulle kunna återupptas i någon form. Såväl Rolf Löfgren som Jan Norling i egenskap av presidenter har på senare år gjort goda ansatser i den riktningen.

Skärgårdsutflykten

Alltsedan 1966 har klubben varje år haft en heldagsutflykt i skärgården till någon av klubbens medlemmars sommarställe med sjötomt. Anledningen till sjötomt var från begynnelsen att man gärna ville färdandas med båt till evenemanget.  Detta har man med åren fått tumma på. Däremot har upplägget på dagen i stort sätt varit detsamma genom åren. En frukost med kaffe, wienerbröd och en liten whisky för den som så önskar under färden ut, sedan  en sill lunch med snaps längre fram på dagen och därefter  bad och tävlingar av diverse slag samt en klurig  frågesport, som vår egen medlem Peter Reichel förtjänstfullt år ut och år in tagit på sig att knåpa ihop. 

Jullunch

Jullunch är ett annat återkommande evenemang, som under de år klubben har haft medlemmar med teologisk bakgrund präglats av en alvarligare påminnelse om ” varför julen firas”, dvs en andaktsstund . Dessutom har vi haft underhållning av olika slag samt själva bidragit med diverse julsånger, medan vi avnjutit det rikliga, kulinariska julbordet i glada vänners lag. Till jullunchen har vi även välkomnat alla medlemmars nära och kära.  

Nedtecknat mars 2021

Kristina Pollack    

       

 

.